متخصص ۱
    مشخصات فردی:

    Allowed Tags [br] [strong] [i] [u] [b] [a] [small]. Please note that [p] tags will be striped out.Allowed Tags [br] [strong] [i] [u] [b] [a] [small]. Please note that [p] tags will be striped out.Allowed Tags [br] [strong] [i] [u] [b] [a] [small]. Please note that [p] tags will be striped out.

    یکی از آثار تاریخی در شهرستان بابل است که قدمت آن به اوایل حکومت کریم خان زند بازمی‌گردد. این اثر به دلیل احداث آن توسط جد «آقا محمدخان قاجار» محمدحسن‌خان، پس از پیروزی بر «کریم‌خان زند» و تصرف شهر بابل و نیز دیگر نقاط مازندران، برای قدردانی از مردم بابل، این پل را روی رودخانه‌ی بابل احداث کرده است.

    تماس با ما

    در حال حاضر قادر به پاسخ گویی نیستیم. لطفا جهت تماس ایمیل خود را بفرستید. با تشکر